وکیل دادگاه انقلاب

وکیل دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب با چه هدفی ایجاد شد؟ رسیدگی به چه جرایمی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟دادگاه انقلاب جزء دادگاههای تخصصی است یا اختصاصی؟در حوزه قضایی شهرستانها به تشخیص چه مرجعی  دادگاه اختصاصی  انقلاب تشکیل می گردد؟ از سیستم تعدد قضات پیروی می کند یا وحدت قاضی؟ طبققوانین خاص رسیدگی به کدام امور دیگر به دادگاه انقلاب واگذار شده است؟

دادگاه انقلاب اسلامی بعد از انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) (که بعدها حکم حکومتی نامیده شد) جهت رسیدگی و تعیین تکلیف اموال بازمانده از رژیم سابق تشکیل گردید و از جمله دادگاههای اختصاصی می باشد که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به یکسری موارد خاص را دارد و تحت هیچ  شرایطی حق رسیدگی به موارد دیگر را ندارد.

دادگاه تخصصی با دادگاه اختصاصی تفاوت دارد به این شرح که دادگاه تخصصی از شعب دادگاه عمومی می باشد که به جرایم و یا دعاوی خاصی رسیدگی  می کند و این امر مانع از ارجاع دیگر دعاوی به این شعبات نخواهند شد.

طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  به تعداد مورد نیاز در مرکز هر استان دادگاه انقلاب تشکیل می شود و در حوزه قضایی شهرستانها بهتشخیص رئیس قوه قضاییه این امر انجام می گیرد. که تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد.

موارد صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به شرح ذیل می باشد:

۱- جرایمی که علیه امنیت باشند(اعم از امنیت داخلی و امنیت خارجی کشور) ، محاربه و افساد فی الارض (یعنی مواردی که شخصی برای ایجاد رعب ووحشت و از بین بردن امنیت و آرامش مردم دست به اصلحه ببرد) بغی ( به موردی گفته می شود که اشخاصی به صورت گروهی جهت مقابله با اساس نظامو امنیت ملی قیام مسلحانه کنند) تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا ایجاد حریق و یا تخریب و اتلاف اموال جهت مقابله کردم با  نظام.

۲- موارد توهین به رهبری و مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران.

۳- کلیه ی جرایم راجع به مواد مخدر ، روانگردانها و مشتقات آن ، قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

۴- موارد دیگری هم که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است.