موسسه حقوقی

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی در واقع یک واحد غیرتجاری است که از جانب چندین وکیل متخصص و صاحب نظر در مسائل حقوقی برای انجام فعالیتهای حقوقی با جنبه های علمی حقوق تأسیس شده است.

موسسه حقوقی دقیقاً با این هدف تشکیل شده است که به نیازها و پرسشهای حقوقی افراد حقیقی و حقوقی عام و خاص به طور تخصصی  پاسخ دهد.

در واقع موسسه های حقوقی با ارائه مشاوره های حقوقی و تخصصی در تمامی زمینه ها این امکان را فراهم نموده که تمامی اقشار جامعه بتوانند با هزینه های کم از خدمات حقوقی این موسسه استفاده نمایند.